Uvjeti poslovanja

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014). - Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 57. do Članka 79.


KUPAC:
Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u internet trgovini
ART RASVJETA d.o.o., Ozaljska 73, 10000 Zagreb

PRODAVATELJ:
Prodavatelj je tvrtka ART-RASVJETA d.o.o., Ozaljska 73, 10000 Zagreb


CIJENE:
Sve cijene prikazane u trgovini ART RASVJETA izražene su u HRK. za krajnjeg kupca. Akcijske cijene vrijede za plaćanje gotovinom,virmanom ili općom uplatnicom.

 

FOTOGRAFIJE I OPISI:
Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici ART RASVJETA-a nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promjeniti bez prethodne najave! Akcijske cijene vrijede za plaćanje gotovinom,virmanom ili općom uplatnicom.

 


UGOVOR / PONUDA:


Ugovor odnosno ponuda za traženi artikl sadrži sljedeće podatke:

Zakonom o zaštiti potrošača u članku 57 je propisano:

Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte

3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa

4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka

5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni,

     ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji )

9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti

    vraćena poštom na uobičajen način

10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72.ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7.

    ovoga Zakona

11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72.ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid        

    ugovora

12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke odgovarate za materijalne nedostatke robe sukladno Zakonu o obveznim odnosima

13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5.točkom 18.ovoga Zakona

15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje

16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati

20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

 

SERVISNI UVIJETI:


Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati.
Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na vaš zahtjev podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.
Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru sa prodavateljem.

 

JAMSTVO:


Svi artikli kupljeni u trgovini ART RASVJETA imaju najmanje jednogodišnje jamstvo ne odnosi se na žarulje (izvore svjetlosti)  i baterije . Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava. Montažu rasvjetnog tijela ili elektro-instalacijskog materijala mora obaviti kvalificirana osoba. Reklamacije se provode isključivo u pisanom obliku nakon preuzimanja osim na OŠTEĆENJA NASTALA NEPRAVILNOM UPOTREBOM ILI NEPRAVILNOM INSTALACIJOM .

 

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora:

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid ugovora, teče od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ako ste jednom narudžbom naručili više komada ili više pošiljki, rok za jednostrani raskid počinje teći od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za jednostrani raskid ugovora, započinje teći od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju Vi odredite, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete pruzeti ovdje.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti i elektronički i poslati nama na adresu info@art-rasvjeta.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Povrat uplaćenog iznosa, povrat robe i troškovi povrata robe:

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, robu ste nam dužni vratiti ili predati bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste na vrijeme izvršili svoju obvezu povrata robe, ako nam prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu.

Izravne troškove povrata robe snosite sami.

Povrat plaćenog iznosa, izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena.

Posebno napominjemo da ste odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima propisanima Zakonom o zaštiti potrošača. Daljnje informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Art Rasvjeta d.o.o.,
Ozaljska 73,
10 000 Zagreb

ili na:

e-poštu: info@art-rasvjeta.hr
fax: 01 3697-902

 

Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate slijedeće podatke o potrošaću:

- ime i prezime
- adresa za dostavu odgovora

 

ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA:
Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA
Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!NAČINI PLAĆANJA:

1. Virmanom
2. Općom uplatnicom
3. PayPal
4. Kreditnom karticom

 

KARTIČNO PLAĆANJE

Primamo slijedeće kartice:  American Express, MasterCard, Maestro, Visa i Diners.

      Visa  Diners  Discover

 

ROK ISPORUKE:
Trgovina ART RASVJETA d.o.o. započinje proces organiziranja dostave proizvoda nakon što kupac u potpunosti dovrši naručivanje i kupnju proizvoda.
Dostavu obavljamo u roku 3 - 9 dana, (ovisno o mjestu dostave) osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera koje je isti vratio ART RASVJETA-u  bez isporuke kupcu i sl.) ART RASVJETA ne preuzima odgovornost na „prvi rizik" i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.Rok isporuke se produžuje za vrijeme Božića i Nove godine jer proizvođači/dobavljači u tom razdoblju ne rade isto tako u razdoblju godišnjih odmora.

 

NEMOGUĆNOST ISPORUKE OD STRANE PRODAVATELJA:
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavjestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.

U slučaju otkazivanja narudžbe u roku od 14 dana nakon isporuke prodavatelj će izvršiti storniranje plaćanja kod kartične kuće koja je izdala karticu. Kartična plaćanja koja nisu naplaćena u roku od 30 dana od kupovine, sustav automatski otkazuje i šalje obavijest kupcu.

 

ZAMJENA PROIZVODA:
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku 15 dana od dana primitka na adresu dostave uz prethodnu suglasnost ART-RASVJETE . Tvrtka ART RASVJETA obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (daljinski upravljač, ispravljač, upute, baterije, ..). Proizvodi sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Popravak moguć je u ovlaštenom servisu. Popis ovlaštenih servisera sastavni je dio jamstvenih uvjeta koji se dostavljaju kupcu.

 

DOSTAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE:
Dostava je moguća na području Republike Hrvatske za sve narudžbe. Trošak dostave se prikazuje prilikom zaključivanja narudžbe a dostava proizvoda se obavlja od strane kurirske službe (HP ili In-time). Za narudžbe iznad 50,00 €, dostava je besplatna na području Republike Hrvatske. Dostave u inozemstvo (Srbija ,Bosna i Hercegovina ,Crna Gora i Makedonija ) je moguća te se naplaćuje posebno . Izračun troška dostve u inozemstvo obračunava se ovisno od količine proizvoda (težine,volumena) .

RJEŠAVANJE SPOROVA:
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 

KUPNJOM PROIZVODA KUPAC PRIHVAĆA UVJETE POSLOVANJA